OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » Warranty Terms » Všeobecné záruční podmínky

Všeobecné záruční podmínkySlovakiaČesky

 1. Společnost DYFO s.r.o. výhradní dovozce a distributor japonské značky Vestax (dále jen „AX“) poskytuje koncovému spotřebiteli záruku za podmínek níže uvedených.

 2. Výrobek byl zakoupen v maloobchodní síti v České republice, kam byl dodán prostřednictvím AX a užíván v souladu s příslušným návodem k použití a technickými normami a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice.

 3. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou u výrobků, které svou povahou takovou instalaci vyžadují.

 4. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat u prodejce, u kterého byl zakoupen, nebo v kterékoliv jeho provozovně , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání. Po zjištění závady je možno výrobek předat autorizovanému servisnímu středisku oprávněnému k provádění záručních oprav. Ke všem výrobkům, na které poskytuje společnost DYFO s.r.o. výhradní dovozce a distributor japonské značky Vestax konečnému spotřebiteli záruku, je povinností prodejce poskytnout kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, může prodejce namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jde-li o fyzickou osobu - jméno, příjmení, bydliště a záruční list , pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkající se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

 5. Tato záruka se nevztahuje na: * poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, * znečištění snímačů přístroje a jejich čištění, * poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, * poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k použití, technickými normami či jinými bezpečnostními předpisy platnými v České republice, * čištění a provádění pravidelné údržby, * vady přístroje způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu, * vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem, * nesprávnou výměnou náhradního dílu provedenou v rozporu s technickými podmínkami výrobce nebo nesprávnou výměnou dílu, provedenou mimo autorizovaný servis.

 6. Záruka se vztahuje i na rychle opotřebitelné náhradní díly a spotřební materiál (např. crossfadery, inputfadery, rotary fadery, brzdy gramofonových talířů, baterie, světelné zdroje, lampičky apod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu přístroje, ovšem pouze v případě, že bude prokázáno, že tyto rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky na tento spotřební materiál. Opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejích běžným užíváním (např.snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanické opotřebení částí tahových a otočných potenciometrů, krokových přepínačů, polohových spínačů, opotřebení mechanických částí snímačů a senzorů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou, ve smyslu § 2167  Občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb. dále OZ) se jedná o vady, vzniklé obvyklým užitím věci.

 7. Bude-li během záruční lhůty vyměněna jakákoli část nebo díl výrobku za část nebo díl, který není dodán či schválen AX a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, nebo bude-li výrobek rozebrán či opraven osobou, která není autorizována AX, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy. Toto právo pozbývá i v případě, že byly porušeny prvky ochrany sloužící ke zjištění neodborné demontáže dílů (plomby apod.), byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.

 8. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci aby byl měněn celý výrobek (§ 2169 OZ). Sporné reklamace vyžadují odborné posouzení vady výrobku autorizovaným servisem AX (§ 19, odst.4 Zákona o ochraně spotřebitele).

 9. Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

 10. Záruční doba platná pro všechny nové výrobky je 24 měsíců (pokud AX nestanoví na daný výrobek delší záruční dobu) od data převzetí výrobku kupujícím. Má-li zakoupený výrobek uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí výrobku a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

 11. Záruční doba u použitých výrobků (takové, které jsou označeny symboly Bazar, B-stock, C-stock, Rozbaleno) činí 12 měsíců. Použitým výrobkem ve smyslu Záručních podmínek se rozumí takto označený produkt, který je použitý nebo servisovaný bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku.

 12. Záruční doba stanovená pro kupující - obchodní partnery a ostatní odběratele, podnikající fyzické nebo právnické osoby a další podnikající subjekty s přiděleným identifikačním číslem (IČ) činí 12 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím.

 13. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. (*) poslední aktuální verzi seznamu autorizovaných servisních středisek určených k provádění záručních a pozáručních oprav získá zákazník na internetové adrese www.audimpex.cz případně na adrese dovozce.

 14. Nedílnou součástí Všeobecných záručních podmínek je Reklamační řád.

V Praze dne 1.1.2016