OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » Warranty Terms » Všeobecné záručné podmienky (SK)

Všeobecné záručné podmienkySlovakiaČesky

 1. Spoločnosť Dyfo s.r.o. výhradný dovozca a distribútor japonskej značky Vestax pre Slovenskú republiku (ďalej len „AX“) poskytuje koncovému spotrebiteľovi záruku za podmienok nižšie uvedených.

 2. Výrobok bol zakúpený v maloobchodnej sieti v Slovenskej republike výhradne u autorizovaného predajcu Vestax pre Slovenskú republiku (zoznam predajcov nájdete na www.audimpex.sk) kam bol dodaný prostredníctvom AX a užívaný v súlade s príslušným návodom k použitiu a technickými normami a/alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

 3. Podmienkou uznania práv z titulu záruky je prevedenie inštalácie výrobku poverenou osobou výrobku, ktoré svojou povahou takú inštaláciu vyžadujú.

 4. Výrobok (do záručnej opravy sa prijímajú iba kompletné zariadenia) je možné v záručnej dobe reklamovať u predajcu, u ktorého bol zakúpený, alebo v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v nej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne i v sídle alebo v mieste podnikania. Po zistení závady je možné výrobok odovzdať autorizovanému servisnému stredisku oprávnenému k vykonávaniu záručných opráv. Ku všetkým výrobkom, na ktoré poskytuje spoločnosť Audimpex s.r.o. výhradný dovozca a distribútor japonskej značky Vestax konečnému spotrebiteľovi záruku, je povinnosťou predajcu poskytnúť kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, môže predajca namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpenej věci. Pri reklamácii výrobku je nutné predložiť doklad o zakúpenej veci obsahujúce tieto údaje: meno a priezvisko, názov a obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu názov, identifikačné číslo a sídlo, ak ide o fyzickú osobu – meno, priezvisko, bydlisko a záručný list, pokiaľ ho kupujúci od predávajúceho obdržal. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.

 5. Táto záruka sa nevzťahuje na: * poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepetím v elektrorozvodovej sieti, nehodou, nesprávnym použitím výrobku, opotrebením a mechanickým poškodením, * znečistenie snímačov prístroja a ich čistenia, * poškodenia spôsobené pri neodbornej inštalácii, úprave, modifikácii alebo používaním nesprávnym spôsobom nezlúčiteľným s návodom k použitiu, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, * poškodenie výrobku počas opravy, ktoré bolo spôsobené nesprávnou manipuláciou či zaobchádzaním s výrobkom v rozpore s návodom na použitie, technickými normami či inými bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, * čistenie a vykonávanie pravidelnej údržby, * vady prístroja spôsobené používaním iného než originálneho spotrebného materiálu, * vybité batérie, zníženie  kapacity batérie spôsobené jej opotrebením alebo vytečeným elektrolytom, *  nesprávnu výmenou náhradného dielu vykonanú v rozpore s technickými podmienkami výrobcu alebo nesprávnou výmenou dielu, vykonanú mimo autorizovaný servis.

 6. Záruka sa vzťahuje i na rýchlo opotrebiteľné diely a spotrebný materiál (napr. crossfadery, inputfadery, rotary fadery, brzdy gramofonových tanierov, batérie, svetelné zdroje, lampičky a pod.), ktoré sa poškodzujú bežným opotrebením počas používania prístroja, samozrejme iba v prípade, že bude preukázané, že tieto rýchlo opotrebiteľné diely a spotrebný materiál neboli v súlade s príslušnými technickými požiadavkami na tento spotrebný materiál. Opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené jeho bežným užívaním (napr. sníženie kapacity akumulátoru, opotrebenie náušníkov sluchátok, mechanické opotrebenie častí ťahových a otočných potenciometrov, krokových prepínačov, polohových spínačov, opotrebenie mechanických častí snímačov a senzorov a pod.) nepodlieha záruke a nie je považované za rozpor s kúpnou zmluvou, v zmysle § 2167 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. ďalej OZ) sa jedná o vady vzniknuté obvyklým užívaním veci.

 7. Ak počas záručnej lehoty bude vymenená akákoľvek časť alebo diel výrobku za časť alebo diel, ktoý nie je dodaný či schválený AX a nie je tak pre výrobok vhodný z dôvodu zachovania jeho kvality a bezpečnosti, alebo ak bude výrobok rozobraný či opravený osobou, ktorá nie je autorizovaná AX, stráca kupujúci práva na vykonanie záručnej opravy. Toto právo stráca i v prípade, že boli porušené prvky ochrany slúžiace ku zisteniu neodbornej demontáže dielov (plomby a pod.), boli poškodené či zamenené prvky slúžiace k identifikácii výrobku či údaje uvedené na záručnom liste.

 8. Reklamácie vady výrobku, ktorú ide bez následkov primerane rýchlo odstrániť, bude riešená odstránením vady (opravou) alebo výmenou časti výrobku, pretože v takom prípade odporuje povahe věci aby bol menený celý výrobok ( 2169 OZ). Sporné reklamácie vyžadujú odborné posúdenie vady výrobku autorizovaným servisom AX (§ 19, odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele / odkaz na adekvátny Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.).

 9. Kupujúci, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nemá nárok na vydanie dielu, ktoré boli vymenené.

 10. Záručná doba platná pre všetky výrobky je 24 mesiacov (pokiaľ AX nestanoví na daný výrobok dlhšiu záručnú dobu) od dátumu prevzatia výrobku kupujúcim. Ak má zakúpený výrobok uviezť do prevádzky iný subjekt než predávajúci, začne záručná doba bežať až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia výrobku a riadne a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť. Zákazník výslovne berie na vedomie, že v záručnej dobe presahujúcej dĺžku záručnej doby stanovenou OZ (zákonná záručná doba) nie je možné žiadať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 11. Záručná doba u použitých výrobkov (také, ktoré sú označené symbolmi Bazár, B-stock, C-stock, Rozbalené) činí 12 mesiacov. Použitým výrobkom v zmysle Záručných podmienok sa rozumie takto označený produkt, ktorý je použitý alebo servisovaný bez chyby, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku.

 12. Záručná doba stanovená pre kupujúcich - obchodných partnerov a ostatných odberateľov, podnikajúce fyzické alebo právnické osoby a ďalšie podnikajúce subjekty s prideleným identifikačným číslom (IČO) je 12 mesiacov od dátumu prevzatia výrobku kupujúcim.

 13. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktorá sa ku kúpe veci riadi podľa zvláštnych právnych predpisov. (*) poslednú aktuálnu verziu zoznamu autorizovaných servisných stredísk určených k vykonávaniu záručných a pozáručních opráv získa zákazník na internetovej adrese www.audimpex.sk prípadne pisomne na adrese dovozcu. 

 14. Nedílnou součástí Všeobecných záručných podmienok je Reklamačný poriadok.

V Prahe dňa 1.5.2016