OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » Warranty Terms » Reklamačný poriadok (SK)

Reklamačný poriadokSlovakiaČesky

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim - spoločností Audimpex s.r.o. na strane jeden, a kupujúci (spotrebiteľom alebo podnikateľom) na strane druhéj. Predávajúci je povinný kupujúceho poriadne informovať o rozsahu, podmienok a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku a služieb, okrem  podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou spolu s údajmi o tom, kde sa dá reklamácia uplatniť, a o prevadzaní záručných oprav. Reklamačný poriadok je stanovený v zmysle § 13 Zákona na ochranu spotrebiteľa / odkaz na Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.).

 2. Pokiaľ budete Váš tovar zasielať poštou alebo prepravnou spoločnosťou, musí byť na balíku zreteľne vyznačené výrobné  číslo produktu, pod ktorým je produkt u nás evidovaný. Pokiaľ v jednom balíku bude viac reklamovaného tovaru, je nutné zreteľne označiť číslami ako jednotlivo reklamovaný tovar vo vnútri balíku, tak aj všetky čísla zreteľne uviesť na balíku. Balík musí obsahovať zoznam tovaru. Ďalej je nutné priložiť pôvodný platný originál záručného listu alebo doklad o nákupe tovaru a sprievodný dopis s presným popisom vady a platnými kontaktnými údajmi.

 3. O reklamácií rozhodneme ihneď,  zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebné k odbornému posudzovaní vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavujeme bez zbytočného odkladu, najpozdejšie do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovorení so spotrebiteľom – takéto predlženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhu. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorá sa nedá odstrániť. Tato lehota nieje záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, obchodnej spoločnosti definovaná podľa § 56 odst. 1 Obchodného zákonníka) a taktiež jeho vzťah s predávajúcimi upravuje Obchodný zákonník a nie je na neho pozerané ako na spotrebiteľa v zmysle § 13 zákona 634/1992 Sb., O ochrane spotrebiteľa / odkaz na Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb.).

 4. Kúpna zmluva sa podľa Obchodného zákonníka uzaviera vtedy, keď obe dve strany, teda predávajúci a kupujúci sú podnikatelia a pri uzavretí zmluvy je zrejmé obi dvom stranám, že jednajú v rámci podnikania. Podnikateľom je fyzická osoba, ktorá ma živnostenský list alebo vykonáva slobodné povolanie, prípadne ma iné oprávnenia k podnikaniu. Podnikateľom sú tiež všetky obchodné spoločnosti  a podnikateľom môžu byť aj iné právnické osoby, napr. občianske združenie, ktoré má tiež živnostenský list na určité činnosti atď. Tu sa riadime európskym právom o jurisdikcii, ktoré podnikateľom nepriznáva štatút spotrebiteľov.

 5. Audimpex vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kde bola reklamácia uplatnená, čo je ich obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadované a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie (  prípade osobného uplatnenia je predné ihneď): ďalej potvrdenie a dátum a pripadne odôvodnenie zamietnutej reklamácie.

 6. Východiskovým identifikačným číslom, pod ktorým môžete v celému priebehu reklamačného procesu na našom webe sledovať stav konkrétnej reklamácie je výrobné číslo produktu (serial Number, SN, Nr.). Odkaz na výrobné číslo produktu vylučuje nedorozumenie a nepresnosti a zrýchľuje komunikaciu. Výrobné číslo produktu taktiež služi k overeniu či bol tovar zakupený v Slovenskej republike v sieti autorizovaných dealerou Audimpex s.r.o. a či je v  platnej záruke, v súlade so všeobecnými záručnými podmienkami. V prípade poškodenia alebo zničenia výrobného čísla (Serial Number, SN, Nr.) z produktu bude reklamácia tovaru v záruke zamietnutá a oprava bude prevedená ako pozáručná.

 7. Kupujúci ma právo na úhradu nutných nákladou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovedností za vady (doporučujeme požiadať najpozdejšie do 30 dní po vybavenej reklamácie – zákonná lehota tím nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočné a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov opakované vady veci (§ 2169 odst.2 Občanského zákoníku) má spotřebitel tiež nárok na úhradu takých nákladu, ktoré su spojené výlučne s tímto odstoupením.

 8. Predávajúci ma právo na úhradu nutných nákladou (v súladu s § 1833 Občanského zákoníka) potrebných k uvedení vráceného tovaru do pôvodného stavu. V prípade že kupujúci využije práva v súladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníka odstúpiť od Kupné zmluvy v lehotě 14 dní od prevzatia tovaru, pokud byla zmluva uzatvorená pomocí prostredkov komunikacie na dalku, bere súčasně na vedomí, že prodávajúci bude účtovať čiastku, odpovedajúcu uvedeným nákladom a paušálnu sazbu vo výške 10% z ceny tovaru za uskutečněnú servisnú technickú prehliadku stavu späť vráceného tovaru kupujúcim. Predávajúci má právo k nahrazeniu nákladov, spojených s navrátením tovaru do pôvodného stavu, ktorý trval predtým, ako bol tovar predaný.

 9. Po vybavení oprávnených reklamácií sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenéj reklamácie sa zaručna doba nepredlžuje. Bola však reklamácia tovaru v zákonnéj záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba pokračuje od dátumu tejto vybavenej reklamácie v pôvodnej lehote. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dna po uplatnení reklamácie do dna vybavenia  reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe alebo pri registrácii výrobného čísla zakúpeného výrobku.

 10. Reklamáciu má zákazník možnosť kedykoľvek sledovať online službou "Sledovanie opravy online". Obsahom prístupu k online informáciám sú dáta o prijatie reklamácie na servis, o priebehu servisných prác a predpokladanom termíne, v ktorom bude reklamácia / oprava dokončená (oproti predpokladom, stanoveným pri dojednaní zákazky servisu). V prípade platených servisných zákaziek (ak nie je reklamácia v záruke uznaná alebo ak ide o pozáručný opravu) je predmetom online informácií tiež vývoj a stanovenie konečnej ceny servisnej zákazky.

 11. Po vybavení reklamácie upozorníme o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepranou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho.

 12. V prípade nevyzdvihnutého reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od vyrozumenia o ich prevedení podľa Občianskeho zákonníku máme oprávnenie účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výši 1,50 EUR za každý začatý. Ak zakaznik opravený prístroj neprevezme ani po 6 mesiacoch odo dňa, kedy bol vyrozumený o dokončení opravy a povinnosti prevzatia prístroja, sme oprávnení v súlade s ustanovením § 656, ods.2 OZ prístroj na vlastne náklady predať a výťažok z predaja použiť na uhradenie vzniknutej pohľadávky za neuhradenú opravu, uskladnenie prístroja a nákladov na jeho predaj. Prevýši výťažok predaje pohľadávku takto vzniknutú, bude rozdiel týchto čiastok zaslán objednávateľovi. Čiastky budú prepočítané podľa aktuálne platného kurzu ČNB.

 13. Pri osobnom prevzatí tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo platným cestovým pasom.

 14. Pokiaľ je obsahom balenia alebo predmetom kúpi spotrebný materiál (napr. prenosové hroty, prenosky, lampičky, slipmaty, audio, dátové a sieťové napájacíe kabele, náušnice sluchátok), býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak.

 15. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonné záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musia prihliadnuť k výšie uvedeným skutočnostiam, lebo záruka sa podľa § 2167 odst.b Občianskeho zákonníku nesťahuje na opotrebovanie spôsobené obvyklým užívaním vecí a nedá sa ju tak zamienat so životnostou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebovaníu spôsobený obvyklým užívaním. Pokiaľ tovar používate (nie vlastníte) dlhšie než je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že možno vzniklá vada je dôsledkom bežného opotrebovania, však nie je vylúčené, že sa skutočne jedna o záručnú vadu. Audimpex vždy v odôvodnenom prípadnom zamietnutí reklamácie uvedie, či sa jednalo o vadu spôsobenú obvyklým opotrebovaním.

 16. Nedílnou súčastiou Reklamačného poriadku sú Všeobecné záručné podmienky.

V Prahe dňa 1.5.2016