OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » Warranty Terms » Reklamační řád

Reklamační řádČesky

 1. Tento Reklamační řád upravuje vztahy mezi prodávajícím na straně jedné, a kupujícím (spotřebitelem nebo podnikatelem) na straně druhé. Prodávající je povinen kupujícího řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. Reklamační řád je stanoven ve smyslu § 13 Zákona na ochranu spotřebitele.

 2. Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno výrobní číslo produktu, pod kterým je produkt u nás evidován. Pokud v jednom balíku bude více reklamovaného zboží, je nutné zřetelně označit čísly jak jednotlivé reklamované zboží uvnitř balíku, tak i všechna čísla zřetelně uvést na balíku. Balík musí obsahovat seznam zboží. Dále je nutné přiložit původní platný originál záručního listu nebo doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.

 3. O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, obchodní společnost definovaná dle § 56 odst. 1 Obchodního zákoníku) a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník a není na něj pohlíženo jako na spotřebitele ve smyslu § 13 zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

 4. Kupní smlouva se podle Obchodního zákoníku uzavírá tehdy, když obě dvě strany, tedy prodávající a kupující jsou podnikatelé a při uzavření smlouvy je zřejmé oběma, že jednají v rámci podnikání. Podnikatelem je fyzická osoba, která má živnostenský list nebo vykonává svobodné povolání, případně má jiné oprávnění k podnikání. Podnikatelem jsou také všechny obchodní společnosti a podnikatelem mohou být i jiné právnické osoby, např. občanské sdružení, které má také živnostenský list na určité činnosti atd. Zde se řídíme evropským právem a jurisdikcí, které podnikatelům nepřiznává statut spotřebitelů.

 5. Naše společnost vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 6. Výchozím identifikačním číslem, pod kterým můžete v celém průběhu reklamačního procesu na našem webu sledovat stav konkrétní reklamace je výrobní číslo produktu (Serial Number, SN, Nr.). Odkaz na výrobní číslo produktu vylučuje nedorozumění a nepřesnosti a zrychluje komunikaci. Výrobní číslo produktu také slouží k ověření, zda-li bylo zboží zakoupeno v České republice v síti autorizovaných dealerů Audimpex s.r.o. a je-li v platné záruce, v souladu s Všeobecnými  záručními podmínkami. V případě poškození nebo zničení výrobního čísla (Serial Number, SN, Nr.) z produktu bude reklamace zboží v záruce zamítnuta a oprava bude provedena jako pozáruční.

 7. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (prostřednictvím komunikace elektronickými prostředky na dálku) učiněném po informování dle předchozího ustanovení.

 8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.  V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakované vady věci (§ 2169 odst.2 Občanského zákoníku) má spotřebitel také nárok na úhradu nákladů, spojených s tímto odstoupením.

 9. Prodávající má právo na úhradu nutných nákladů (v souladu s § 1833 Občanského zákoníku) potřebných k uvedení vráceného zboží do původního stavu. V případě že kupující využije práva v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, bere současně na vědomí, že prodávající bude účtovat částku, odpovídající uvedeným nákladům a paušální sazbě ve výši 10% z ceny zboží za uskutečněnou servisní technickou prohlídku stavu zpět vráceného zboží kupujícím. Prodávající má právo na úhradu nákladů, spojených s uvedením zboží do původního stavu, jaké mělo před prodejem.

 10. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pokračuje původní záruční lhůta od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu nebo při registraci výrobního čísla zakoupeného výrobku.

 11. Reklamaci má zákazník možnost kdykoliv sledovat online službou "Sledování opravy online". Obsahem přístupu k online informacím jsou data o přijetí reklamace na servis, o průběhu servisních prací a předpokládaném termínu, ve kterém bude reklamace/oprava dokončena (oproti předpokladům, stanoveným při sjednání zakázky servisu). V případě placených servisních zakázek (pokud není reklamace v záruce uznána anebo jedná-li se o pozáruční opravu) je předmětem online informací také vývoj a stanovení konečné ceny servisní zakázky.

 12. Po vyřízení reklamace upozorníme o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 13. V případě nevyzvednutí reklamace v záruce či opravy po záruce ve lhůtě 30 dnů od jejího dokončení a oznámení zákazníkovi bude následně účtováno skladné 30,- CZK za každý započatý den plus zákonná sazba DPH a jednorázový poplatek 1000,- CZK plus DPH. Pokud zákazník opravený přístroj nepřevezme ani po třech měsících ode dne, kdy byl vyrozuměn o dokončení opravy a povinnosti převzetí přístroj, jsme oprávněni v souladu s ustanovením § 2609 OZ přístroj na vlastní náklady prodat bez předchozího upozornění zákazníka a výtěžek takového prodeje použít na uhrazení vzniklé pohledávky za neuhrazenou opravu, uskladnění přístroje a nákladů na jeho prodej. Převýší-li takový výtěžek prodeje pohledávku nevyzvednutím vzniklou, bude rozdíl těchto částek zaslán zákazníkovi.

 14. Při osobním převzetí zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 15. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. přenoskové hroty, přenosky, lampičky, slipmaty, audio, datové a síťové napájecí kabely, náušníky sluchátek), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

 16. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle Občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že možná vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Naše společnost vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

 17. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 18. Nedílnou součástí Reklamačního řádu jsou Všeobecné záruční podmínky

V Praze dne 1.1.2017