OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » § » Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajůCzech

 1. Jestliže nám poskytnete Vaše osobní údaje, tyto informace námi nebudou zveřejněny, sdíleny, prodány ani vyzrazeny žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu Váš souhlas či to po nás bylo požadováno v souladu s platnými právními předpisy.

 2. Mezi osobní údaje, které smíme shromažďovat, patří například Vaše jméno, adresa trvalého bydliště. Dále nám můžete poskytnout osobní informace jako jsou Vaše telefonní číslo a elektronická adresa, Váš věk, informace o Vašich zálibách nebo oblíbených produktech, případně jiné údaje poskytnuté Vámi při registraci nebo prostřednictvím našich marketingových průzkumů. V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro splnění podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem v plném rozsahu seznámeni. Můžeme také shromažďovat informace týkající se aktivit na našich internetových stránkách.

 3. Internetové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti Audimpex mohou používat cookies a další technologie. Tyto technologie nám pomáhají lépe pochopit chování uživatelů, sdělují nám, které části našich internetových stránek uživatelé navštívili, a umožňují nám měřit efektivitu reklamy a vyhledávání na internetu. Informace shromažďované pomocí cookies a těchto dalších technologií považujeme za neosobní ale v rozsahu, ve kterém jsou IP adresy (Internet Protocol) a podobné identifikátory považovány za osobní údaje, zacházíme s těmito identifikátory jako s Vašimi osobními údaji.

 4. Audimpex se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Audimpex je veden v registru správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045386 podle Zákona č. 101/2000 Sb.

 5. Vaše osobní údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, tedy zpracování vašich objednávek, vystavení dokladů o nákupu, řízení a spravování Vašeho zákaznického účtu, registrace výrobních čísel Vámi zakoupených produktů s ohledem na záruční podmínky, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy ohledně produktů a služeb, které poskytujeme.

 6. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme Vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány a podle uvedených podmínek.

 7. Máte právo kdykoli nás kontaktovat, abychom Vaše osobní údaje odstranili, abychom Vaše osobní údaje aktualizovali nebo nám můžete sdělit, jak si přejete získávat informace o našich produktech a službách, případně k jakému účelu můžeme Vaše osobní údaje užít. Odhlásit odběr eNovinek Vestax lze přímo tímto formulářem.

 8. Vaše osobní údaje budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti. Společnost Audimpex zajišťuje administrativní a technická opatření, aby ochránila Vaše osobní údaje před ztrátou, zcizením a zneužitím a také před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a poškozením.

 9. Při správě Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, doporučením Úřadu na ochranu osobních údajů a dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů WP29, poradním orgánem Evropské komise.

 10. Poskytnutím Vašich osobních údajů projevujete svůj souhlas se zde uvedeným Prohlášením.

Audimpex s.r.o. © 2016

Privacy statementEnglish

 1. If you provide us with your personal information, this information will not be published, shared, sold or disclosed to any third party unless we have informed you and received your consent or required by us in accordance with applicable law.

 2. Personal information that we may collect includes, for example, your name, address of permanent residence. You may also provide us with personal information such as your telephone number and e-mail address, your age, information about your hobbies or favorite products, or other information provided by you during registration or through our marketing surveys. If you use any of our marketing offers, we may also process the data necessary to meet the conditions set out in this marketing offer's rules, which you will be fully aware of in advance. We can also collect activity-related information on our website.

 3. Website, online services, interactive applications, e-mail messages, and Audimpex ads can use cookies and other technologies. These technologies help us better understand the behavior of users, tell us which parts of our website users have visited, and allow us to measure the effectiveness of advertising and search the Internet. We consider data collected through cookies and other technologies impersonal, but to the extent that IP addresses and similar identifiers are considered personal data, we treat these identifiers as your personal data.

 4. Audimpex is committed to protecting your personal data and proceeds in accordance with Act No. 127/2005 Coll., Electronic Communications, Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts and Other Related Legislation. Audimpex is kept in the registry of personal data controllers at the Office for Personal Data Protection under the registration number 00045386 pursuant to Act No. 101/2000 Coll.

 5. We may use your personal information for purposes related to the provision of services to your person, such as processing your orders, issuing purchase documents, managing and managing your customer account, registering the serial numbers of your purchased products with respect to the warranty terms, the provision of services and products, that you request or respond to your complaints or queries about the products and services we provide.

 6. If you choose to disclose your personal information, it will be used for the purpose we have given you at the time the data was collected and under the conditions specified.

 7. You have the right to contact us at any time to remove your personal information in order to update your personal information, or to tell us how you wish to receive information about our products and services, or for what purpose we may use your personal information. You can unlink the Vestax eNovinek directly from this form.

 8. Your personal data will be stored by us in accordance with our usual strict security standards. Audimpex provides administrative and technical measures to protect your personal information from loss, theft and misuse, as well as from unauthorized access, disclosure, alteration, and damages.

 9. When handling your personal information, we comply with the applicable laws, recommendations of the Personal Data Protection Authority and the WP29 Data Protection Authorities, an advisory body of the European Commission.

 10. By submitting your personal data, you agree to the Declaration.

Audimpex Co.Ltd. © 2016