OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » § » Privacy statement

Privacy statementEnglish

 1. If you provide us with your personal information, this information will not be published, shared, sold or disclosed to any third party unless we have informed you and received your consent or required by us in accordance with applicable law.

 2. Personal information that we may collect includes, for example, your name, address of permanent residence. You may also provide us with personal information such as your telephone number and e-mail address, your age, information about your hobbies or favorite products, or other information provided by you during registration or through our marketing surveys. If you use any of our marketing offers, we may also process the data necessary to meet the conditions set out in this marketing offer's rules, which you will be fully aware of in advance. We can also collect activity-related information on our website. This data will not be provided to third parties.

 3. To make a business transaction (purchase at our e-shop), we need to provide you with the following personal data: name (or company name, company ID, VAT ID and contact person), address (billing and delivery), telephone and e-mail contact. We also record your business transactions with our company. In the event of an order that has been paid in advance by means of a payment gate or bank transfer, when collecting a claim or when paying a credit note, we will require you to produce an identification document (OP or CP) in order to prevent damage and avoid the legalization of proceeds from crime. Without submitting any of these documents, we may refuse to give you money or to pay / remit money. We obtain the above personal data for the purpose of implementing a business transaction between us and you.

 4. Website, online services, interactive applications, e-mail messages, and DYFO ads can use cookies and other technologies. These technologies help us better understand the behavior of users, tell us which parts of our website users have visited, and allow us to measure the effectiveness of advertising and search the Internet. We consider data collected through cookies and other technologies impersonal, but to the extent that IP addresses and similar identifiers are considered personal data, we treat these identifiers as your personal data.

 5. DYFO is committed to protecting your personal data and proceeds in accordance with EU Regulation 2016/679 (GDPR), Act No. 127/2005 Coll., Electronic Communications, Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts and Other Related Legislation. DYFO is kept in the registry of personal data controllers at the Office for Personal Data Protection under the registration number 00045386 pursuant to Act No. 101/2000 Coll.

 6. We may use your personal information for purposes related to the provision of services to your person, such as processing your orders, issuing purchase documents, managing and managing your customer account, registering the serial numbers of your purchased products with respect to the warranty terms, the provision of services and products, that you request or respond to your complaints or queries about the products and services we provide.

 7. If you choose to disclose your personal information, it will be used for the purpose we have given you at the time the data was collected and under the conditions specified.

 8. You have the right to contact us at any time to request access to your personal data that we manage. As an Administrator (par. 12 article 6 EU 2016/679 GDPR), we may, at your request, request the additional information necessary to confirm your identity. If it is an electronic form, we require your validated electronic signature as the applicant. If this is a form of a written request, we require a notarized signature at your request. Your request will be processed within a statutory period of one month. In the event of an extension of the deadline, you will be informed, together with the reasoning, as the applicant.

 9. You have the right to contact us at any time to remove your personal information in order to update your personal information, or to tell us how you wish to receive information about our products and services, or for what purpose we may use your personal information. In case you want to cancel your registration and personal information at our company completely, just send an request for the deletion of personal data directly to this webform.

 10. Your personal data will be stored by us in accordance with our usual strict security standards. DYFO s.r.o. provides administrative and technical measures to protect your personal information from loss, theft and misuse, and also from unauthorized access, disclosure, alteration, and damages. At the same time, we declare that our company does not manage or manage any of your personal data of the character of sensitive personal data in the sense of n. EU 2016/679 (GDPR).

 11. When handling your personal information, we comply with the applicable laws, recommendations of the Personal Data Protection Authority and the WP29 Data Protection Authorities, an advisory body of the European Commission and your data is protected in accordance with EU 2016/679 (GDPR).

 12. By submitting your personal data, you agree to the Declaration.

DYFO Co.Ltd. © 2018

 

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajůCzech

 1. Jestliže nám poskytnete Vaše osobní údaje, tyto informace námi nebudou zveřejněny, sdíleny, prodány ani vyzrazeny žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu Váš souhlas či to po nás bylo požadováno v souladu s platnými právními předpisy.

 2. Mezi osobní údaje, které smíme shromažďovat, patří například Vaše jméno, adresa trvalého bydliště. Dále nám můžete poskytnout osobní informace jako jsou Vaše telefonní číslo a elektronická adresa, Váš věk, informace o Vašich zálibách nebo oblíbených produktech, případně jiné údaje poskytnuté Vámi při registraci nebo prostřednictvím našich marketingových průzkumů. V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro splnění podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem v plném rozsahu seznámeni. Můžeme také shromažďovat informace týkající se aktivit na našich internetových stránkách. Tyto data nebudou poskytnuty třetím stranám.

 3. Za účelem uskutečnění obchodní transakce (nákupu na našem e-shopu) od Vás potřebujeme poskytnout tyto osobní údaje: jméno (popř. název firmy, IČ, DIČ a jméno kontaktní osoby), adresu (fakturační a případně dodací), telefonický a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme vaše obchodní transakce u naší společnosti. V případech, že dojde k vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od vás budeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit. Výše uvedené osobní údaje získáváme za účelem realizace obchodní transakce mezi námi a Vámi.

 4. Internetové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti DYFO mohou používat cookies a další technologie. Tyto technologie nám pomáhají lépe pochopit chování uživatelů, sdělují nám, které části našich internetových stránek uživatelé navštívili, a umožňují nám měřit efektivitu reklamy a vyhledávání na internetu. Informace shromažďované pomocí cookies a těchto dalších technologií považujeme za neosobní ale v rozsahu, ve kterém jsou IP adresy (Internet Protocol) a podobné identifikátory považovány za osobní údaje, zacházíme s těmito identifikátory jako s Vašimi osobními údaji.

 5. DYFO s.r.o. se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR), se zákonem č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. DYFO s.r.o. je veden v registru správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00045386 podle Zákona č. 101/2000 Sb.

 6. Vaše osobní údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, tedy zpracování vašich objednávek, vystavení dokladů o nákupu, řízení a spravování Vašeho zákaznického účtu, registrace výrobních čísel Vámi zakoupených produktů s ohledem na záruční podmínky, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy ohledně produktů a služeb, které poskytujeme.

 7. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme Vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány a podle uvedených podmínek.

 8. Máte právo kdykoli nás kontaktovat s žádostí o přístup k Vašim osobním údajům, které spravujeme. Jako správce (čl.12 odst.6 EU 2016/679 GDPR) můžeme při Vaší žádosti vyžádat dodatečné informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti. Bude-li se jednat o formu elektronickou, požadujeme Váš platný ověřený elektronický podpis jako žadatele. Bude-li se jednat o formu písemné žádosti, požadujeme notářsky ověřený podpis na Vaší žádosti. Vaše žádost bude vyřízena v zákonné lhůtě 1 měsíce. V případě prodloužení lhůty budete coby žadatel informováni spolu s odůvodněním.

 9. Máte právo kdykoli nás kontaktovat, abychom Vaše osobní údaje odstranili, abychom Vaše osobní údaje aktualizovali nebo nám můžete sdělit, jak si přejete získávat informace o našich produktech a službách, případně k jakému účelu můžeme Vaše osobní údaje užít. V případě, že chcete Vaši registraci a vedené osobní údaje u naší společnosti zcela zrušit, stačí odeslat žádost o výmaz osobních údajů přímo tímto formulářem.

 10. Vaše osobní údaje budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti. Společnost DYFO s.r.o. zajišťuje administrativní a technická opatření, aby ochránila Vaše osobní údaje před ztrátou, zcizením a zneužitím a také před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a poškozením. Současně prohlašujeme, že naše společnost nevede ani nespravuje žádná Vaše osobní data charakteru citlivé osobní údaje vy smyslu nař. EU 2016/679 (GDPR).

 11. Při správě Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, doporučením Úřadu na ochranu osobních údajů a dozorových orgánů pro ochranu osobních údajů WP29, poradním orgánem Evropské komise a Vaše data jsou chráněna v souladu s předpisy EU 2016/679 (GDPR).

 12. Poskytnutím Vašich osobních údajů projevujete svůj souhlas se zde uvedeným Prohlášením.

DYFO s.r.o. © 2018