OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Home » . » Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyObchodní podmínky (CZ)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen AOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je uvedena společnost Vestax Japan Megastore LLC se sídlem 15/F, Tower 1, Grand Central Plaza, 138 Shatin Committee Road, Hong Kong, S.A.R., dále jako "prodávající", provozující eshop Vestax Japan Megastore, a na straně druhé je uveden kupující. Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel (dále v textu uvedeni jako "kupující").

 2. Spotřebitelem se pro účely AOP rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito AOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 3. Podnikatelem se pro účely AOP rozumí osoba, zapsaná v Obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito AOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi AOP a individuální obchodní smlouvou má přednost text uzavřené smlouvy.

 5. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito AOP, jejichž nedílnou součást tvoří Všeobecné záruční podmínky, Reklamační řád, včetně příloh DMCA Privacy statement, že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání řádně vyplněné objednávky.

 6. Kupující si je vědom, že mu zakoupením produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Výrobcem a dodavatelem uvedených produktů jakožto i majitelem práv je Vestax Japan Megastore LLC.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem (potvrzení přijaté objednávky).

 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny orgánem ČOI, případně soudy České republiky.

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, vzniklých z uzavření kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa úřadu: www.coi.cz.

 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 7. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 8. Kupující má právo před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně opravit uvedené údaje.

III. Ochrana osobních údajů a informací v obchodním styku

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a že tyto informace nebudou zveřejněny, sdíleny, prodány ani vyzrazeny žádné třetí straně v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména kupujícího a adresy dodání zboží s kontaktním telefonem).

 2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou nebo poštovní adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou nebo poštovní adresu kupujícího.

 3. Nedílnou součástí AOP je dokument Prohlášení o ochraně osobních údajů (DMCA & Privacy Policy). 

IV. Provozní doba

 1. Objednávky přes internetový obchod prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 2. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 15:00 hodin

V. Ceny

 1. Všechny ceny jsou cenami smluvními. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH a všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel k získání zboží zaplatit. Netýká se to případných poplatků za dopravu apod. Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově omezenou, která je uvedena v akční nabídce. Ceny, uveřejněné na e-shopu a webových stránkách jsou platné v okamžiku zadání objednávky. Pozdější změna prodejní ceny nemá vliv na cenu již objednaného zboží.

VI. Objednávky

 1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu; termín dále uváděn jako e-shop, nebo elektronickou poštou na adrese objednavky(zav)audimpex.cz, osobně nebo telefonicky na aktuálně platných kontaktech společnosti.

 2. Pořadí přijatých objednávek, týkajících se akčního zboží (zboží stejného druhu avšak v omezeném množství nebo ve zvýhodněné cenové nabídce) se řídí výhradně okamžikem připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. kalendářního dne od převzetí zboží. Náhrada vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží připadá na vrub kupujícího. Odstoupení od smlouvy musí kupující provést pomocí formuláře Odstoupení od smlouvy zveřejněném na webových stránkách firmy a zboží zaslat na uvedenou adresu společnosti (viz sekce Odstoupení od KS na internetové adrese www.audimpex.cz).

 2. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží použité, nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 Občanského zákoníku) potřebnou k uvedení zboží do původního stavu (Reklamační řád, část II. odst.8). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a ne dříve, než-li kupující vrácené zboží předá nebo doručí zpět prodávajícímu.

 3. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění nebo na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. Dále v případě, kdy objednává výrobky, které jsou vyráběny kusově pouze na zakázku na přání zákazníka, jsou zakázkovou výrobou a jsou takto označeny a vztahuje se ně ustanovení § 1837 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. výluka z odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu čl. VII odst. 1 Obchodních podmínek.

 4. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, je povinen pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího vyplněný formulář Odstoupení od smlouvy, kde sdělí důvod odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou) a vyplní všechny náležitosti jako číslo nákupního dokladu, číslo bankovního účtu nebo informaci, zda-li částka bude odebrána v hotovosti nebo zda-li bude čerpána pro další nákup jako kredit.

 5. Kupující bere výslovně na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány bonusy ve formě dárků, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté bonusy. V případě, že tyto bonusy nebudou vráceny zpět, budou hodnoty bonusů prodávajícím započteny a o jejich prodejní cenu snížena vracená finanční částka za zboží. To se týká i poskytnutí všech bonusů u objednávek, které byly později zrušeny buď ze strany kupujícího anebo ze strany prodávajícího. 

 6. Výluka z Odstoupení od smlouvy dle OZ (zákon č. 89/2012 Sb. § 1818, § 1820-1840, § 2004): odstoupení od kupní smlouvy nelze užít zejména, jde-li o zboží ve formě audio nebo video nahrávky, software na pevném nosiči dat (porušil-li spotřebitel originální obal), jakož i software ve formě digitálního obsahu distribuovaný elektronickou cestou s použitím licenčního klíče (aktivačního kódu), který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s plným vědomím spotřebitele k užití se zakoupeným produktem před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere výslovně na vědomí, že software, který je dodáván některým produktům (zejméná MIDI kontrolérům kategorie zboží VCI, VCM) je předmětem této výluky. Dále nelze ustanovení OZ o odstoupení od kupní smlouvy použít u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Totéž ustanovení platí pro zboží, které bylo na zakázku upravené podle přání spotřebitele.

 7. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží nevzniká kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek, spojených s vráceným zbožím, které bude vráceno kupujícímu odstoupením od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu nebo způsobu jakým kupující požaduje vrácení peněz, bude částka automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu zaslán.

 8. V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 9. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu III. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů).

 10. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy (zruší objednávku) ale mezitím byla zásilka odeslána, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 30%. Ustanovení se vztahuje také na zásilku, která byla zákazníkem odmítnuta nebo nepřevzata a vrácena zpět. Tento storno poplatek bude odečten z částky, která bude vrácena po skončení reklamačního řízení.

 11. Zvláštní podmínky pro zakázkovou výrobu: Pokud zákazník odstoupí od smlouvy (zruší objednávku) a vztahuje se to na produkt, který je vyroben na zakázku (zboží označené „na zakázku“ nebo zkratka jako „CM“) je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 65%. Ustanovení se vztahuje na výrobky, které jsou vyráběny na zakázku (v současné době se již sériově nevyrábí). Ustanovení platí pro všechny objednávky náhradních dílů Vestax a některé koncové přístroje, kde je to uvedeno. Tento storno poplatek bude odečten z částky, která bude vrácena po skončení reklamačního řízení.

 12. Pokud je objednávka zrušena dodavatelem nebo zákazníkem před dodáním objednaného zboží, bude zákazníkovi vrácena částka zaplacená se storno poplatkem: 25 EUR / 28 USD je tato částka, bude odečtena z vrácené hodnoty. Ujednání se ruší, pokud se dodavatel a zákazník mezitím dohodnou na změně objednávky a tato objednávka bude stvrzena její úhradou.

 13. Prodávající má právo v souladu s § 1737 – 1745 Občanského zákoníku nebo zákona č. 513/1991 Sb. odstoupit od  kupní smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a to do okamžiku odeslání objednaného zboží z důvodů překážky na straně prodávajícího. V takovém případě prodávající neprodleně informuje kupujícího a při vrácení peněz dále postupuje podle čl. VII odst. 2) těchto Obchodních podmínek.

VIII. Platební podmínky

 1. Kupující souhlasí s platebními podmínkami prodávajícího: platba online platební kartou, platba předem bankovním převodem, platba dobírkou při doručení zboží pro zavedené a ověřené zákazníky, platba při nákupu na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej uvedených na stránce poskytovatele spotřebitelského úvěru).

 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

IX. Dodací podmínky

 1. Zboží může v rámci osobního odběru převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 2. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zboží nezasíláme do zahraničí s vyjímkou Slovenska a Evropské unie.

 3. Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@audimpex.cz nebo prostřednictvím Reklamačního protokolu (formuláře) na www.audimpex.cz. Zároveň je povinností sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky na zboží se řídí Všeobecnými záručními podmínkami a Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží originální záruční list nebo doklad o nákupu.

XI. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto AOP (Obchodní podmínky) jsou platné a účinné ke dni zveřejnění. Nedílnou součástí AOP jsou dokumenty Všeobecné záruční podmínky a Reklamační řád, včetně příloh.

  2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit AOP bez předchozího upozornění.

Vestax Japan Megastore 1.1.2018